Terms

Terms and Conditions

Умови та правила

Last updated: 28 April 2022

Останнє оновлення: 28 квітня 2022 року

Introduction. Welcome to the website of Yellowblue Force Foundation (the “Foundation” or “We”, “Us”, “Our”, etc). By using Our website, https://www.yellowblue.foundation (the “Site”), you (hereinafter – “You”, “Your”, etc) agree to accept these Terms and Conditions of the Site Use (the “Agreement”) and become the Site’s user (the “User”), subject to requirements to the use of the Site specified in clause 1.5 of this Agreement below (the “Requirements to the Site Use”). 

Вступ. Вітаємо на веб-сайті фонду “Yellowblue Force Foundation” (далі – “Фонд” або “Ми”, “Нас”, “Наш” тощо). Використовуючи Наш веб-сайт https://www.yellowblue.foundation (далі – “Веб-сайт”), ви (далі – “Ви”, “Вас”, “Ваш” тощо) погоджуєтеся прийняти ці Умови та правила користування Веб-сайтом (далі – “Договір”) та стаєте користувачем Веб-сайту (далі – “Користувач”), з урахуванням вимог до користування Веб-сайтом, викладених у пункті 1.5 цього Договору нижче (далі – “Вимоги до користування Веб-сайтом”).

Collection of the donations. The Foundation provides You a possibility to make a donation via the Site or with the banking details placed on the Site, for the statutory purposes of the Foundation (the “Donation”). The Foundation guarantees that all the Donations made via the Site will be spent in for the statutory purposes of the Foundation. 

Збір пожертв. Фонд надає Вам можливість здійснити пожертву за допомогою Веб-сайту або за допомогою банківських реквізитів, що розміщені на сайті, для статутних цілей Фонду (далі – “Пожертва”). Фонд гарантує, що усі Пожертви здійснені за допомогою Веб-сайту будуть витрачені на статутні цілі Фонду.

Contribution of Donations. By making the Donation, You warrant that funds transferred to the Foundation’s banking accounts were legally obtained by You.

Здійснення Пожертв. Шляхом здійснення Пожертви Ви гарантуєте, що перераховані на банківські рахунки Фонду кошти були отримані Вами легальним шляхом.

Modification. We may modify this Agreement from time to time. If We modify this Agreement, We shall post a revised version of this Agreement, which shall automatically replace the current version of this Agreement. The revised version of this Agreement is automatically effective once it is initially published at: https://www.yellowblue.foundation/terms and the “Last updated” date at the top of this Agreement is updated. You are advised to review this Agreement periodically for any changes. Your continued use of the Site after publication of a revised Agreement will constitute Your acceptance of the revised Agreement. If You do not agree with the terms of this Agreement or any revised version of this Agreement, please do not use this Site, do not make any Donation via this Site and leave this Site immediately. No amendment, modification or supplement of any provision of this Agreement will be valid or effective unless made in accordance with the express terms of this clause 1.4 of this Agreement.

Зміни. Ми можемо вносити зміни до цього Договору час від часу. Якщо Ми змінимо цей Договір, Ми опублікуємо редаговану версію цього Договору, яка автоматично замінить поточну версію даного Договору. Редагована версія цього Договору автоматично набуває чинності після того, як її вперше опублікують за посиланням: https://www.yellowblue.foundation/terms та оновлять дату в графі “Останнє оновлення” нагорі цього Договору. Ми радимо Вам регулярно переглядати даний Договір на предмет внесення будь-яких змін. Якщо Ви продовжите користуватися Веб-сайтом після опублікування редагованого Договору, це буде означати, що Ви приймаєте редагований Договір. Якщо Ви не погоджуєтеся з умовами цього Договору або будь-якої редагованої версії цього Договору, будь ласка, не користуйтеся цим Веб-сайтом, не здійснюйте будь-яку Пожертву за допомогою цього Веб-сайту та негайно залиште цей Веб-сайт. Ніякі поправки, зміни або доповнення будь-якого положення цього Договору не будуть вважатися дійсними або чинними, якщо тільки їх не здійснили у відповідності до прямо виражених умов цього пункту 1.4 цього Договору.

Requirements to the Site Use. You may only use this Site and make the Donation via this Site if You are 18 years of age or older and have full legal capacity for that in accordance with all applicable local, regional, state and international laws, statutes and regulations. By agreeing to the terms of this Agreement You confirm and warrant that You will comply with all local, regional, state and international laws, statutes and regulations, which apply to Your use of the Site and Your contribution of the Donation to the Foundation. By agreeing to the terms of this Agreement You also confirm and warrant that You are 18 years of age or older and have full legal capacity to use this Site and make the Donation. If You do not qualify with the abovementioned Requirements to the Site Use, please do not agree to the terms of this Agreement, do not use this Site, do not make any Donation via this Site and leave this Site immediately. 

Вимоги до користування Веб-сайтом. Ви можете користуватися цим Веб-сайтом і здійснити Пожертву за допомогою цього Веб-сайту, лише якщо Вам виповнилося щонайменше 18 років, і Ви маєте достатню дієздатність для цього згідно з усіма місцевими, регіональними, державними й міжнародними законами, законодавчими й нормативними актами, що застосовуються. Погоджуючись з умовами цього Договору, Ви підтверджуєте та гарантуєте, що Ви будете притримуватися всіх місцевих, регіональних, державних і міжнародних законів, законодавчих і нормативних актів, які стосуються використання Вами Веб-сайту та здійснення Вами Пожертви до Фонду. Погоджуючись з умовами цього Договору, Ви також підтверджуєте та гарантуєте, що Вам виповнилося щонайменше 18 років, і Ви маєте дієздатність для користування цим Веб-сайтом і здійснення Пожертви. Якщо Ви не відповідаєте вищенаведеним Вимогам до користування Веб-сайтом, будь ласка, не погоджуйтеся з умовами цього Договору, не користуйтеся цим Веб-сайтом, не здійснюйте будь-яку Пожертву за допомогою цього Веб-сайту та негайно залиште цей Веб-сайт. 

Tax on Donations. The Foundation is not responsible for determining whether You are required to account for value-added tax, federal taxes or other similar fees (collectively hereinafter – the “Tax”) in connection with the contribution of the Donation. We take no responsibility for such issues. You are responsible for accounting for any Tax which shall be paid in connection with contribution of the Donation.

Податок на Пожертви. Фонд не несе відповідальність за визначення того, чи Ви повинні сплачувати податок на додану вартість, федеральні податки або інші схожі збори (далі разом – “Податок”), у зв’язку із здійсненням Пожертви. Ми не несемо жодної відповідальності за такі питання. Ви є відповідальними за сплату будь-якого Податку, який має бути сплачено у зв’язку зі здійсненням Пожертви.

Other information. You represent and warrant that any information You provide to Us (a) is not false, inaccurate, misleading, obscene or defamatory; (b) is not fraudulent; (c) does not involve the sale of counterfeit or stolen items; (d) does not infringe any third party's copyright, patent, trademark, trade secret, rights of publicity or privacy, or other right; (e) does not violate any law, statute, ordinance or regulation, including without limitation those governing consumer protection, unfair competition, anti-discrimination or false advertising; and (f) does not contain any viruses or any programming that is intended to damage, interfere with, intercept or expropriate any system, data or personal information. 

Інша інформація. Ви підтверджуєте та гарантуєте, що вся інформація, яку Ви надаєте Нам: (a) не є неправильною, неточною, такою, що вводить в оману, непристойною або наклепницькою; (b) не є шахрайством; (c) не веде до продажу підроблених або вкрадених предметів; (d) не порушує будь-яких прав третьої сторони, таких як право інтелектуальної власності, патентне право, право на товарний знак, право на комерційні таємниці, право на гласність або конфіденційність або інші права; (e) не порушує будь-якого закону, законодавчого акту, указу або нормативного документу, в тому числі таких, які регулюють захист споживачів, недобросовісну конкуренцію, заходи проти дискримінації або оманливу рекламу; а також (f) не включає в себе вірусів або програмного забезпечення, яке має на меті завдавати шкоду, втручатися в роботу, заважати або заволодіти будь-якими системами, даними або особистою інформацією. 

Investigations. We may investigate complaints and violations of Our policies. You agree to cooperate fully with such investigations, including without limitation providing Us specific information regarding Your Donations to the Foundation. 

Розслідування. Ми можемо розслідувати скарги та порушення Наших політик. Ви погоджуєтеся повністю співпрацювати в таких розслідуваннях, в тому числі надавати Нам конкретну інформацію стосовно Ваших Пожертв до Фонду.

Violations, termination and suspension. We may take any action that We deem appropriate in Our sole discretion including without limitation issuing a warning, suspending or terminating the possibility to make any Donation via the Site. 

Порушення, припинення та зупинка. Ми можемо вживати будь-які дії, які Ми вважатимемо доцільними, виключно на Наш власний розсуд, в тому числі надавати попередження, призупиняти або припиняти можливість здійснювати Пожертви через Веб-сайт. 

Disclosure of information. You agree that We may report to appropriate law enforcement officials, regulators, or other relevant third parties about any activity that We suspect violates any law or regulation. We will cooperate to ensure that violators are prosecuted to the fullest extent of the law. 

Передача інформації. Ви погоджуєтеся з тим, що Ми можемо повідомити про будь-яку активність, що, як Ми підозрюємо, порушує будь-який закон або нормативний акт, відповідним посадовим особам правоохоронних органів, контролюючим органам або іншим профільним третім сторонам. Ми будемо співпрацювати з ними, щоб забезпечити притягнення порушників до відповідальності за всією суворістю закону. 

Liability limit. We expressly disclaim any responsibility for any lost profits or special, consequential, incidental, or exemplary damages (including without limitation indirect and special damages) that may result from the suspension, termination or malfunction of the Site. 

Обмеження відповідальності. Ми прямо знімаємо з себе будь-яку відповідальність за втрачені прибутки або фактичні збитки, супутні, випадкові чи штрафні збитки (в тому числі, і без обмежень опосередковані та фактичні збитки), що можуть утворитися внаслідок призупинення, припинення або неправильного функціонування Веб-сайту. 

Allocation of risk. You acknowledge and agree that the foregoing disclaimers and limitations of liability represent reasonable allocation of risk, and that other terms and conditions of this Agreement reflect such allocation of risk. 

Розподіл ризику. Ви визнаєте та приймаєте, що всі згадані вище застереження та обмеження відповідальності представляють собою прийнятний розподіл ризику, а також що інші умови цього Договору відображають такий розподіл ризику. 

Tax indemnity. You agree that We are not responsible in any way for the accuracy or suitability of any payment of taxes to any entity on Your behalf. You shall indemnify and hold the Foundation and (if applicable) any of its parents, subsidiaries, affiliates, founders, officers, directors, agents and employees harmless against all liabilities, costs, interest and expenses (including reasonable lawyers’ fees) incurred by the Foundation that arise out of any third-party or governmental claim that involves, relates to or concerns (i) any local, regional, state, or international tax obligation or amounts due or owing under any tax regulation, law, order or decree or (ii) any dispute concerning the tax status of the Foundation. 

Звільнення від податків. Ви погоджуєтеся з тим, що Ми ніяким чином не несемо відповідальності за точність або відповідність будь-якої сплати податків будь-якій організації від Вашого імені. Ви повністю звільняєте Фонд та (якщо це стосується) будь-як його материнські, дочірні та афілійовані підприємства, засновників, службовців, директорів, агентів і співробітників від будь-якої відповідальності, витрат, відсотків і видатків (в тому числі розумних гонорарів юристів), спричинених Фондом, які виникають у зв'язку з претензіями будь-якої третьої сторони або уряду, що стосуються або мають відношення до: (i) місцевих, регіональних, державних або міжнародних податкових зобов'язань або сум, які треба сплатити згідно з податковим правилом, законом, наказом чи декретом або (ii) будь-якого спору стосовно податкового статусу Фонду. 

No agency. You and We are independent parties, and no agency, partnership, joint venture, employer-employee or franchisor-franchisee relationship is intended or created by this Agreement. 

Відсутність представництва. Ви та Ми є незалежними сторонами, і цей Договір не створює або не означає встановлення ніяких стосунків наступних типів: представництво, партнерство, спільне підприємство, працедавець-працівник або франчайзер-франчайзі. 

Third parties’ information. We do not control the publication of information about the Site anywhere, except for the Site. Please use caution when using the Site and remember that there are risks of dealing with people acting under false pretences. By using this Site, You agree to accept such risks and agree that the Foundation is not responsible for the acts or omissions of other Users. 

Інформація третіх сторін. Ми не контролюємо публікацію інформації про Веб-сайт будь-де, окрім Веб-сайту. Будь ласка, будьте обережні під час користування Веб-сайтом та пам'ятайте, що існує ризик взаємодії з шахраями. Те, що Ви користуєтеся цим Веб-сайтом, означає, що Ви погоджуєтеся прийняти такий ризик, а також що Фонд не несе відповідальності за дії або бездіяльність інших Користувачів.

Change or suspension of the Site. We reserve the right at any time to modify or discontinue, temporarily or permanently, the Site or any part of the Site with or without notice. You agree that We shall not be liable to You or any third party for any modification, suspension or discontinuance of the Site by this Agreement, for any reason. We do not guarantee continuous, uninterrupted or secure access to our service, and operation of our Site may be interfered with numerous factors outside of Our control. In addition, the Site could be unavailable during certain periods of time while it is being updated and modified.

Зміна або припинення дії Веб-сайту. Ми залишаємо за собою право в будь-який момент модифікувати або припинити дію, тимчасово чи постійно, Веб-сайту або будь-якої частини Веб-сайту із попередженням або без нього. Ви погоджуєтеся з тим, що Ми не будемо нести відповідальності перед Вами або будь-якою третьою стороною за зміни, тимчасове або постійне припинення дії Веб-сайту за цим Договором з будь-яких причин. Ми не гарантуємо постійний, безперервний або безпечний доступ до Веб-сайту, і дія Веб-сайту може бути перервана багатьма факторами поза зоною Нашого контролю. Крім того, Веб-сайт може бути недоступним впродовж певних періодів часу, коли його оновлюють або модифікують. 

Notices. All notices to the Foundation shall be sent to the email address: office@yellowblue.foundation.

Повідомлення. Всі повідомлення для Фонду мають надсилатися на електронну адресу: office@yellowblue.foundation.

Permitted use. You are not permitted to use this Site other than for the following, private, non-commercial purposes: (i) viewing this Site; (ii) making the Donation; (iii) making use of other facilities that may be provided by this Site. The use of automated systems or software to extract data from the Site for commercial purposes (“screen scraping”) is strictly prohibited.

Дозволене використання. Вам дозволяється використовувати цей Веб-сайт виключно для викладених далі приватних некомерційних цілей, а саме: (i) перегляду цього Веб-сайту; (ii) здійснення Пожертви; (iii) використання інших можливостей, які може надавати цей Веб-сайт. Використання автоматичних систем або програмного забезпечення для витягу даних із цього Веб-сайту з комерційною метою (“аналіз екранних даних” або “screen scraping”) суворо заборонено.

Privacy. The Site’s privacy policy, which regulates, inter alia, the matters of use and processing of the Users’ personal data, as well as the use of cookies, is available at: https://www.yellowblue.foundation/privacy and constitutes an integral part of this Agreement. 

Приватність. Політика приватності Веб-сайту, що регулює, серед іншого, питання збору та використання персональних даних Користувачів, а також використання файлів cookies, є доступною за посиланням: https://www.yellowblue.foundation/privacy та становить невід’ємну частину цього Договору.

Ownership of intellectual property. You acknowledge and agree that (i) Our patents, trademarks, trade names, service marks, copyrights and other intellectual property (collectively hereinafter – the “Intellectual Property”) is and shall remain Our sole property, and (ii) nothing in this Agreement shall confer in You any right of ownership or license rights in Our Intellectual Property. In addition, You shall not now or in the future contest the validity of the Foundation’s Intellectual Property. 

Володіння інтелектуальною власністю. Ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що (i) Наші патенти, товарні знаки, торгові назви, знаки обслуговування, авторські права та інші об'єкти інтелектуальної власності (надалі разом – “Інтелектуальна Власність”) виступають і залишатимуться лише Нашою власністю, а також що (ii) ніщо в цьому Договорі не може передати Вам будь-яке право власності або ліцензійні права на Нашу Інтелектуальну Власність. Крім того, Ви не будете ані зараз, ані в майбутньому, оскаржувати дійсність Інтелектуальної Власності Фонду. 

Copyright. The software and the Site, including without limitation all text, graphics, logos, buttons, images, audio clips, and computer programs, are the property of the Foundation and are protected by state and international copyright, trademark and other intellectual property laws. The compilation (meaning the collection, arrangement, and assembly) of all content on the Site is the exclusive property of the Foundation and protected by country and international copyright law. Any unauthorized reproduction, modification, distribution, transmission, republication, display, or performance of the software or the content of the Site is strictly prohibited. 

Авторські права. Програмне забезпечення та Веб-сайт, в тому числі і без обмежень увесь текст, графічні зображення, логотипи, кнопки, зображення, аудіо-кліпи та комп'ютерні програми є власністю Фонду; вони захищені державними та міжнародними законами про авторські права, товарний знак та інші об'єкти інтелектуальної власності. Компіляція (тобто збір, організація й компонування) всього контенту на Веб-сайті є виключною власністю Фонду; вона захищена державними та міжнародними законами про авторські права. Будь-які несанкціоновані відтворення, модифікація, розповсюдження, передача, повторне видання, демонстрація або презентація програмного забезпечення або контенту Веб-сайту суворо заборонені. 

Applicable law and dispute resolution. This Agreement is governed by and shall be construed in accordance with the substantive laws of Ukraine. Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this Agreement, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be referred to a competent court of Ukraine.

Право, що застосовується, та порядок вирішення спорів. Цей Договір регулюється та підлягає тлумаченню відповідно до норм матеріального права України. Будь-яка суперечка, розбіжність або претензія, що випливають із цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі стосовно його порушення, припинення або недійсності, передаватимуться на розгляд компетентного суду України.

Language of this Agreement. In case of any discrepancies between the English and Ukrainian versions of this Agreement, the English version shall prevail.

Мова цього Договору. У разі будь-яких розбіжностей між українською та англійською версіями цього Договору, версія англійською мовою має переважну силу.

Miscellaneous. If any provision of this Agreement is held to be invalid or unenforceable under any circumstances, its application in any other circumstances and the remaining provisions of this Agreement shall not be affected.

Інші положення. Якщо за будь-яких умов будь-яке положення цього Договору буде вважатися недійсним або таким, що не може бути примусово виконаним, це не має вплинути на його використання за будь-яких інших умов, а також на інші положення цього Договору.