Privacy

ПОЛІТИКА ПРИВАТНОСТІ

PRIVACY POLICY

Останнє оновлення: 28 квітня 2022 року

Last updated: 28 April 2022

1. Загальні положення

1. General provisions

Ця політика приватності поширюється на веб-сайт фонду “Yellowblue Force Foundation” (далі – “Ми”, “Нас”, “Наш” тощо), що знаходиться за посиланням: https://www.yellowblue.foundation (далі – “Політика приватності”).

This privacy policy applies to the website of Yellowblue Force Foundation (hereinafter – “We”, “Us”, “Our”, etc) available at: https://www.yellowblue.foundation (the “Privacy Policy”).

Ця Політика приватності прийнята для того, щоб надати Вам (далі – “Ви”, “Вас”, “Ваш” тощо) повну та вичерпну інформацію щодо того, які саме Ваші персональні дані збираються та використовуються, і що відбувається з ними, коли Ви використовуєте Наш веб-сайт, що знаходиться за посиланням: https://www.yellowblue.foundation (далі – “Веб-сайт”).

This Privacy Policy is adopted to provide You (hereinafter – “You”, “Your”, etc) with a full and comprehensive information on what kind of Your personal data is collected and used, and what happens to it when You use Our website available at: https://www.yellowblue.foundation (the “Site”).

Використовуючи Веб-сайт, Ви погоджуєтеся з умовами цієї Політики приватності, а також погоджуєтеся на збір та використання Ваших персональних даних відповідно до цієї Політики приватності.

By using the Site, you agree to the terms of this Privacy Policy, as well as agree to the collection and use of your personal data in accordance with this Privacy Policy.

Ця Політика приватності становить невід’ємну частину Умов та правил користування Веб-сайтом, доступних за посиланням: https://www.yellowblue.foundation/terms.

This Privacy Policy constitutes an integral part of the Terms and Conditions of the Site Use available at: https://www.yellowblue.foundation/terms.

2. Збір та використання Ваших персональних даних

2. Collection and use of Your personal data

Коли Ви користуєтеся Нашим Веб-сайтом, Ми збираємо за допомогою третіх сторін (включно, але не обмежуючись, Постачальників послуг (як цей термін визначено нижче)) виключно Ваші технічні персональні дані, які можуть включати таку інформацію: IP-адресу Вашого пристрою, тип та версію браузера, веб-сторінки Нашого Веб-сайту, котрими Ви користуєтеся, час та дату Вашого користування, кількість часу, проведеного на сторінках Нашого Веб-сайту, унікальні ідентифікатори пристроїв, інформацію, котру Ваш браузер надсилає щоразу, коли Ви користуєтеся Нашим Веб-сайтом та інші діагностичні дані, а коли Ви користуєтеся Веб-сайтом, використовуючи мобільний пристрій, – також тип, унікальний ідентифікаційний номер та мобільну операційну систему Вашого мобільного пристрою (далі разом – “Дані”).

When you use Our Site, we collect by means of third parties (including, without limitation, the Service Providers (as this term defined below)) exclusively Your technical personal data, which may include the following information: Your device’s IP-address, browser type and version, the webpages of Our Site that You use, the time and date of Your use, the time spent on the pages of our Site, unique device identifiers, information that Your browser sends whenever You use Our Site and other diagnostic data, and when You use the Site using a mobile device – also the type, unique ID and mobile operating system of Your mobile device (together hereinafter referred to as the “Data”).

Ми можемо використовувати Ваші Дані для цілей роботи, підтримки й покращення Веб-сайту, а також для аналізу даних, виокремлення тенденцій користування, визначення ефективності наших кампаній з просування, і щоб оцінити та покращити Ваш досвід користування Веб-сайтом.

We may use Your Data for the purposes of Site’s functioning, support and improvement as well as for data analysis, identifying usage trends, determining the effectiveness of Our promotional campaigns and to evaluate and improve Your experience of the Site’s use.

3. Зберігання Ваших Даних

3. Retention of your Data

Ми будемо зберігати Ваші Дані лише стільки, наскільки це є необхідним для цілей, викладених у цій Політиці приватності. Ви можете скористатися Вашим правом на видалення Ваших Даних. У такому разі Ваші Дані будуть видалені протягом 20 днів після Вашого запиту.

We will retain Your Data only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. You can exercise Your right to delete Your data. In this case, Your data will be deleted within 20 days after Your request.

4. Повідомлення про порушення приватності Даних

4. Reporting a Data breach

У разі порушення безпеки, що призведе до випадкового або незаконного знищення, втрати, зміни, несанкціонованого розголошення або доступу до Даних, ми негайно оцінимо ризик для Ваших прав і свобод і, якщо необхідно, повідомимо про це порушення відповідного регулятора, якщо Ми будемо зобов’язані це робити за правом, що застосовується.

In the event of a breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to the Data, we shall promptly assess the risk to Your rights and freedoms and, if appropriate, report this breach to any relevant regulator, if we are required to do so under the applicable law.

5. Передача Ваших Даних третім сторонам

5. Transfer of Your Data to third parties

Ваші дані обробляються в будь-яких місцях розташування сторін, залучених до обробки. Це означає, що Дані можуть передаватися та зберігатися на пристроях, розташованих поза межами Вашої юрисдикції, де законодавство про захист персональних даних може відрізнятися від того, котре діє у Вашій юрисдикції. Ваша згода з умовами цієї Політики приватності означає, що Ви погоджуєтеся з будь-якими та всіма такими передачами.

Your Data is processed in any places where the parties involved in the processing are located. It means that the Data may be transferred to and stored on devices located outside of Your jurisdiction where the data protection laws may differ from those effective in Your jurisdiction. Your agreement to the terms of this Privacy Policy shall mean that You agree to any and all such transfers.

Постачальники послуг-треті сторони, котрих Ми залучаємо (далі – “Постачальники послуг”) можуть мати доступ до Ваших Даних і збирати, зберігати, використовувати, обробляти та передавати Дані відповідно до їхніх політик приватності, інших умов, договорів, політик тощо, котрі підлягають застосуванню. Ваша згода з умовами цієї Політики приватності означає, що Ви погоджуєтеся з наданням такого доступу Постачальникам послуг та застосуванням їхніх політик приватності та будь-яких та всіх інших умов, договорів, політик тощо, котрі підлягають застосуванню.

The third-party service providers that we engage (hereinafter referred to as the “Service Providers”) may have access to your Data and collect, store, use, process and transfer the Data in accordance with their privacy policies, other applicable terms, agreements, policies, etc. Your agreement to the terms of this Privacy Policy shall mean that you agree to grant such access to the Service Providers and application of their privacy policies and any and all their other applicable terms, agreements, policies, etc.

До складу Постачальників послуг входять:

The Service Providers include:

Amazon, що надає послугу “Amazon Web Services”, котра є службою хостингу, і яку Ми використовуємо з метою хостингу Веб-сайту. Політика приватності Amazon Web Services знаходиться за посиланням: https://aws.amazon.com/privacy.

Amazon, which provides an Amazon Web Services service, which is a hosting service and which We use for the purpose of hosting the Site. Amazon Web Services Privacy Policy is available at: https://aws.amazon.com/privacy.

Google, що надає послугу “Google Analytics”, котра є службою веб-аналітики, яка відстежує та надає звіти щодо трафіку Веб-сайту, та послугу “Google Fonts”, котра є службою користування комп’ютерними шрифтами та веб-шрифтами. Google використовує зібрані Дані для відстеження та слідкування за користуванням Веб-сайтом. Такі зібрані Дані можуть передаватися іншим службам Google. Google може використовувати зібрані Дані для узгодження та персоналізації рекламних оголошень у власній рекламній мережі. Політика приватності Google знаходиться за посиланням: https://policies.google.com/privacy.

Google, which provides a Google Analytics service, which is a web analytics service that tracks and reports the Site’s traffic, and a Google Fonts service, which is a service of use of computer fonts and web fonts. Google uses the collected Data to track and monitor the use of the Site. Such collected Data may be transferred to other Google services. Google may use the collected Data to contextualize and personalize the ads of its own advertising network. Google Privacy Policy is available at: https://policies.google.com/privacy.

GraphCMS, що надає послугу “GraphCMS”, котра є системою керування вмістом. Політика приватності GraphCMS знаходиться за посиланням: https://graphcms.com/privacy.

GraphCMS, which provides a GraphCMS service, which is a content management system. GraphCMS Privacy Policy is available at: https://graphcms.com/privacy.

Ми також можемо передавати Ваші Дані третім особам в тому обсязі, у якому це необхідно:

We may also transfer Your Data to third parties to the extent that it is necessary:

для виконання запиту органу державної влади, рішення суду або вимог права, що застосовується;

to comply with a government request, court order, or requirements of the applicable law;

для запобігання незаконному використанню Нашого Веб-сайту або порушення Умов та правил користування Веб-сайтом, доступних за посиланням: https://www.yellowblue.foundation/terms, і Наших політик;

to prevent unlawful use of Our Site or violation of the Terms and Conditions of the Site Use available at: https://www.yellowblue.foundation/terms, and Our policies;

для захисту від претензій третіх сторін; 

to protect against claims of third parties;

для допомоги в запобіганні або розслідування випадків шахрайства.

to help prevent or investigate fraud.

6. Захист персональних даних дітей

6. Protection of children’s personal data

Робота нашого Веб-сайту не спрямована на будь-яких осіб віком до 18 років, і ми навмисно не збираємо персональну ідентифікуючу інформацію від будь-яких осіб віком до 18 років.

Our Site does not address anyone under the age of 18 and we do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 18.

Погоджуючись з умовами цієї Політики приватності, Ви підтверджуєте та гарантуєте, що Вам виповнилося щонайменше 18 років, і Ви маєте дієздатність для користування цим Веб-сайтом.

By agreeing to the terms of this Privacy Policy You confirm and warrant that You are 18 years of age or older and have full legal capacity to use the Site.

Якщо Вам не виповнилося 18 років, будь ласка, не погоджуйтеся з умовами цієї Політики приватності, не користуйтеся цим Веб-сайтом та негайно залиште цей Веб-сайт.

If you are under the age of 18, please do not agree to the terms of this Privacy Policy, do not use this Site and leave this Site immediately.

7. Використання файлів cookies

7. Use of cookies

Файл cookie – це невеликий текстовий файл, який Веб-сайт розміщує на Вашому пристрої, коли Ви користуєтеся Веб-сайт.

A cookie is a small text file that the Site places on Your device when You use the Site.

Ми можемо використовувати файли cookie, необхідні для функціонування Веб-сайту, для відстеження Вашої активності на Веб-сайті, а також для збору Ваших Даних під час Вашого користування Веб-сайтом.

We may use cookies necessary for the functioning of the Site, for tracking Your activity on the Site, as well as for collecting Your Data while You are using the Site.

При цьому, всі такі файли cookie адмініструються третіми сторонами (включно, але не обмежуючись, Постачальниками послуг).

In doing so, all such cookies are administered by the third parties (including, without limitation, the Service Providers).

Перед використання файлів cookie Нашим Веб-сайтом, Вам буде запропоновано прийняти чи відхилити файли cookie. Однак, якщо Ви відхилите файли cookie, Ви не зможете користуватися Нашим Веб-сайтом у деяких його частинах або повністю.

Prior to use of cookies by Our Site, you will be prompted to accept or refuse cookies. However, if You refuse cookies, You may not be able to use Our Site in some of its parts or in full.

8. Посилання на веб-сайти третіх сторін

8. Links to the third-party’s Sites

Наш Веб-сайт може містити посилання на інші веб-сайти, які керуються не Нами. Якщо Ви натискаєте на посилання третьої сторони, то Ви буде скеровані на веб-сайт такої третьої сторони. Ми переконливо радимо Вам переглядати політику приватності кожного веб-сайту, котрим Ви користуєтеся.

Our Site may contain links to other Sites that are not operated by Ourselves. If You click on a third-party link, You will be directed to that third-party's Site. We strongly advise You to review the privacy policy of every Site You use.

Ми не володіємо контролем над та не беремо жодну відповідальність за вміст, політики приватності чи практики будь-яких та всіх веб-сайтів та послуг третіх сторін.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any and all third-party Sites or services.

9. Зміни до цієї Політики приватності

9. Modification of this Privacy Policy

Ми можемо вносити зміни до цієї Політики приватності час від часу. Якщо Ми змінимо цю Політику приватності, Ми опублікуємо редаговану версію цієї Політики приватності, яка автоматично замінить поточну версію цієї Політики приватності. Редагована версія даної Політики приватності автоматично набуває чинності після того, як її вперше опублікують за посиланням: https://www.yellowblue.foundation/privacy та оновлять дату в графі “Останнє оновлення” нагорі цієї Політики приватності. Ми радимо Вам регулярно переглядати дану Політику приватності на предмет внесення будь-яких змін. Якщо Ви продовжите користуватися Веб-сайтом після опублікування редагованої Політики приватності, це буде означати, що Ви приймаєте редаговану Політику приватності. Якщо Ви не погоджуєтеся з умовами цієї Політики приватності або будь-якої редагованої версії цієї Політики приватності, будь ласка, не користуйтеся цим Веб-сайтом та негайно залиште цей Веб-сайт.

We may modify this Privacy Policy from time to time. If We modify this Privacy Policy, We shall post a revised version of this Privacy Policy, which shall automatically replace the current version of this Privacy Policy. The revised version of this Privacy Policy is automatically effective once it is initially published at: https://www.yellowblue.foundation/privacy and the “Last updated” date at the top of this Privacy Policy is updated. You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Your continued use of the Site after publication of a revised Privacy Policy will constitute Your acceptance of the revised Privacy Policy. If You do not agree with the terms of this Privacy Policy or any revised version of this Privacy Policy, please do not use this Site and leave this Site immediately.

10. Мова цієї Політики приватності

10. Language of this Privacy Policy

У разі будь-яких розбіжностей між українською та англійською версіями цієї Політики приватності, версія англійською мовою має переважну силу.

In case of any discrepancies between the English and Ukrainian versions of this Privacy Policy, the English version shall prevail.

11. Зворотній зв’язок

11. Contact us

Якщо Ви маєте будь-які запитання стосовно цієї Політики приватності, Ви можете зв’язатися з Нами, надіславши електронного листа на таку електронну пошту: office@yellowblueforce.foundation.

If you have any questions about this Privacy Policy, you can contact Us by emailing at: office@yellowblueforce.foundation.